Skip to main content

Vyloučení odpovědnosti


Vyloučení odpovědnosti KATEK Frickenhausen GmbH, beflex electronic GmbH a KATEK Czech Republic s.r.o.

1. Obsah online nabídky
Autor nepřebírá odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Odpovědnost za škody uplatňované proti autorovi za hmotné nebo nehmotné škody způsobené použitím nebo nepoužitím uvedených informací, resp. použitím chybných nebo neúplných informací, je v zásadě vyloučena, pokud autor prokazatelně nezpůsobil škody úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit či smazat části stránek nebo celé stránky bez předchozího zvláštního upozornění anebo ukončit zcela či po určitou dobu jejich zveřejnění.

2. Odkazy a linky
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („linky“), které se nacházejí mimo oblast odpovědnosti autora, by bylo možné uplatnit odpovědnost pouze v případě, pokud by autor znal jejich obsah a pokud by bylo technicky možné a myslitelné, že by mohl zabránit použití protiprávního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku vložení odkazu na určité stránky nebyl na odkazovaných stránkách zjištěn žádný nezákonný obsah. Autor nemůže nijak ovlivnit aktuálnost a budoucí tvorbu, obsah a autorská práva na odkazovaných/propojených stránkách. Z toho důvodu tímto výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah na odkazovaných/propojených stránkách, který byl po vložení odkazu změněn. Toto prohlášení platí pro všechny linky a odkazy uvedené ve vlastní internetové nabídce a dále také pro veškerá sdělení v knihách hostů, diskuzních fórech a adresářích, které autor založil. Za nezákonný, chybný nebo neúplný obsah a především za škody, které vznikly použitím nebo nedodržením informací zveřejněných takovým způsobem, ručí výhradně poskytovatel stránek, na něž link odkazuje, a nikoli ten, kdo pouze odkazuje na příslušné zveřejněné stránky.

3. Autorské právo a právo k používání označení
Autor usiluje o dodržování autorských práv k veškerým zveřejněným obrázkům, zvukovým nahrávkám, videosekvencím a textům a rovněž o využívání vlastních obrázků, zvukových nahrávek, videosekvencí a textů anebo obrázků, zvukových nahrávek, videosekvencí a textů, které nejsou chráněny autorským právem. Na veškeré ochranné známky uváděné v internetové nabídce popř. na chráněné ochranné známky třetích stran se bez omezení vztahuje ustanovení příslušného platného zákona o ochranných známkách a vlastnické právo příslušného registrovaného vlastníka. Z pouhého uvedení však nelze dovozovat, že ochranná známka není chráněna právem třetí strany! Autorské právo ke zveřejněným objektům, které vytvořil autor, náleží výhradně autorovi stránek. Rozmnožování nebo používání takových obrázků, zvukových nahrávek, videosekvencí a textů v jiných elektronických či tiskových publikacích není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.

4. Ochrana osobních údajů Ochrana vašich osobních údajů je pro nás samozřejmostí. Dovolujeme si vás dále informovat, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje. Webové stránky bebro.de představují nabídku společnosti KATEK Frickenhausen GmbH, beflex electronic GmbH a KATEK Czech Republic s.r.o. (dále jen „KATEK Frickenhausen“).

Osobní údaje jsou takové údaje, které v zásadě umožňují identifikaci vaší osoby. Přitom není důležité, zda identifikace může být provedena na základě jediné informace, což však představuje výjimečný případ. Čím více informací a údajů může být shromážděno, tím lépe může být příslušná osoba identifikována. Osobní údaje zahrnují především jméno, adresu, věk, e-mailovou adresu a telefonní číslo příslušné osoby.

Shromažďování, zpracování a ukládání osobních údajů
KATEK Frickenhausen shromažďuje, zpracovává a ukládá vaše osobní údaje pouze v případě, že to umožňují předpisy anebo jste s tím vyjádřili souhlas. Tyto údaje získáváme dvěma způsoby: Buď jste nám tyto údaje sdělili sami, nebo jsme je získali prostřednictvím našich služeb.

Údaje, které jste nám sdělili
Zpravidla můžete využívat naše webové stránky, aniž byste nám museli přímo sdělit své osobní údaje. V případě některých služeb vyžadujeme od vás osobní údaje, abychom mohli příslušnou službu poskytnout rychle a snadno anebo abychom mohli takovou službu vůbec poskytnout.

Data, která obdržíme na základě vašeho využití našich služeb
Některé údaje získáváme automaticky z technických důvodů již při vaší návštěvě našich webových stránek. Tyto údaje jsou dočasně uloženy v tzv. souboru log. Následující informace jsou získávány bez vašeho přičinění a jsou uloženy až do automatického vymazání:

-IP adresa přistupujícího počítače
- datum a čas přístupu
- název a URL vyvolávaného souboru
- webové stránky, z nichž se přístup uskutečnil (referenční adresa URL)
- použitý prohlížeč a popř. operační systém vašeho počítače, jakož i název vašeho poskytovatele přístupu

Uvedené údaje využíváme k následujícím účelům:
- zajištění snadného sestavení spojení s webovými stránkami
- zajištění pohodlného používání našich webových stránek
- vyhodnocení bezpečnosti systému a stability a
- využití k dalším administrativním účelům.

Právním podkladem pro zpracování dat je čl. 6, odst. 1, věta 1, písmeno f nařízení GDRP. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme získaná data ke zjišťování vaší totožnosti.

Poskytování údajů
V zásadě neposkytujeme vaše údaje třetí straně. Kromě toho přijímáme odpovídající opatření a provádíme pravidelné kontroly, jejichž účelem je zabránit třetí straně v přístupu nebo získání námi shromážděných údajů.

Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Údaje smějí být předány příjemcům ve státech mimo Evropskou Unii (v tzv. třetích státech) pouze v případě, že tito příjemci poskytnou odpovídající záruky dokládající zajištění přiměřené úrovně ochrany údajů. Vaše údaje nejsou předávány do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

Zpracování údajů zákazníků
Uzavíráme různé smlouvy (např. smlouvy s dodavateli, systémovými partnery, poskytovateli služeb či smlouvy o provádění oprav), abychom naplnili jejich hospodářský účel. Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro účely odůvodnění, provádění a ukončení smluvních vztahů. V takovém případě platí přednostně jako právní základ čl. 6, odst. 1 b) nařízení GDRP. Pokud je to nutné, zpracováváme vaše údaje rovněž na základě čl. 6, odst. 1 f nařízení GDRP, abychom chránili své oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany (např. úřadů). To platí především v rámci koncernu pro účely řízení koncernu, mezinárodní komunikace a jiné správní účely. Kromě toho mohou být osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu.

Jaké údaje jsou používány
Ke zpracovávaným kategoriím osobních údajů patří především vaše kontaktní údaje (název podniku, adresa, jméno a příjmení kontaktního pracovníka, telefonní číslo (mobil), e-mailová adresa příslušného kontaktního pracovníka) a podle potřeby také bankovní spojení a registrační číslo plátce daně z obratu.

Chtěli bychom vás upozornit, že v rámci příslušného smluvního poměru musíte poskytnout takové osobní údaje a údaje o vašem podniku, které je podle zákona nutné poskytnout pro odůvodnění, provádění a dokončení smluvního poměru nebo příslibu plnění a jeho plnění anebo jejichž získání jsme podle zákona povinni zajistit.

Jak dlouho jsou vaše údaje uloženy
Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile již nejsou zapotřebí k výše uvedeným účelům anebo pokud jste využili právo vznést námitku proti jejich zpracování. Po ukončení smluvního vztahu jsou vaše osobní údaje uloženy, pokud jsme k tomu povinni podle zákona. To vyplývá většinou ze zákonné prokazovací povinnosti a povinnosti uchovávat záznamy, které upravují mj. obchodní zákoník a daňový řád. Lhůty pro uchovávání údajů činí v takovém případě až deset let. Kromě toho se může stát, že osobní údaje jsou uchovávány po dobu, v jejímž průběhu mohou být proti nám uplatňovány nároky (promlčecí doba tři až třicet let).

Vaše práva
Samozřejmě si vyhrazujeme kontrolu nad veškerými osobními údaji, které jste nám poskytli při návštěvě našich webových stránek nebo na základě využití našich služeb. Podle platného zákona jsme povinni vás o této skutečnosti informovat. Uplatnění a plnění tohoto práva je pro vás bezplatné.

Právo na přístup k informacím
Máte právo si kdykoli vyžádat informace o svých osobních údajích, které jsou u nás uloženy.

Právo zrušit udělený souhlas
Máte právo kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním údajů, a to s budoucí účinností. V případě odvolání souhlasu okamžitě vymažeme příslušné údaje, pokud podle právního základu není k jejich dalšímu zpracování vyžadován souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování dat na základě uděleného souhlasu až do okamžiku jeho odvolání

Právo na námitku
Pokud v rámci zvážení zájmů zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho převažujícího osobního zájmu, máte právo kdykoli z důvodů vyplývajících z vaší zvláštní situace proti takovému zpracování vznést námitku, a to s budoucí účinností.

Jestliže uplatníte právo na námitku, ukončíme zpracovávání vašich osobních údajů. Další zpracování zůstává vyhrazeno, pokud můžeme prokázat závažné legitimní důvody zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, základními právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží uplatňování, vykonávání či obraně právních nároků.

V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímé reklamy, máte právo kdykoli podat námitku proti zpracovávání takových osobních údajů pro účely takové reklamy. Námitku můžete podat výše uvedeným způsobem.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo požadovat přenesení vašich dat od nás na jiné místo.

Právo na opravu, mazání nebo zpracování v omezeném rozsahu
Máte právo požádat o opravu, smazání nebo zpracovávání vašich dat v omezeném rozsahu.

Právo podat stížnost
Pokud máte k takové stížnosti důvod, máte právo si stěžovat na úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů, resp. u jiného příslušného úřadu. V případě uplatnění tohoto práva, jakož i dvou výše uvedených práv se laskavě obraťte na kontaktní osobu uvedenou na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Délka uložení
V zásadě jsou údaje vymazány, jakmile splní účel, k němuž byly shromažďovány. V jednotlivých případech je však třeba uvést podrobněji, kdy takový okamžik v konkrétním případě nastane. Jestliže nelze uvést přesný údaj, je tedy nutné alespoň stanovit kritéria, která uživateli usnadní určit čas smazání.

Automatizované rozhodování
Automatizované rozhodování na základě získaných osobních údajů se neprovádí.

Používání cookies
Vysvětlení pojmů
Na našich internetových stránkách používáme cookies. Jsou to malé soubory, které váš prohlížeč automaticky vytváří a ukládá do vašeho koncového zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.) při návštěvě našich stránek. Cookies nijak vaše koncové zařízení nepoškodí, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

Do cookies jsou ukládány informace, které bezprostředně souvisejí s používaným koncovým zařízením. To však neznamená, že díky tomu budeme znát vaši identitu.

Cookies slouží především k tomu, abychom pro vás zajistili příjemnější používání naší nabídky. Používáme tzv. relační cookies, které nám umožní poznat, že jste již navštívili některé naše webové stránky. Tyto cookies jsou po opuštění našich stránek automaticky smazány.

Kromě toho používáme rovněž v zájmu optimalizace uživatelské přívětivosti dočasné cookies, které jsou uloženy po určitou stanovenou dobu ve vašem koncovém zařízení. Jakmile znovu navštívíte naše stránky, abyste využili našich služeb, bude automaticky zjištěno, že jste nás již navštívili, a jaké údaje a nastavení jste provedli, abyste je nemuseli zadávat znovu.

Dále ukládáme cookies proto, abychom získali statistické informace o využívání našich webových stránek a použili je pro účely optimalizace naší nabídky. Tyto cookies nám umožňují při vaší opětovné návštěvě našich stránek rozpoznat, že jste u nás již byli. Tyto cookies jsou po určité definované době automaticky smazány.

Údaje zpracovávané cookies jsou potřebné k uvedeným účelům pro ochranu našich oprávněných zájmů, jakož i zájmů třetí strany podle čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. f směrnice GDPR.

V prohlížeči můžete zvolit možnost zobrazit cookies, které jsou uložené ve vašem počítači, smazat je anebo změnit konfiguraci tak, aby některé nebo žádné cookies již nebyly ukládány. Dovolujeme si upozornit, že deaktivujete-li ukládání cookies, nebudou některé funkce (jako např. přihlášení) funkční nebo budou funkční jen v omezeném rozsahu.

Používání cookies společností KATEK Frickenhausen
KATEK Frickenhausen používá na webových stránkách většinou relační cookies, které ztrácejí platnost po zavření prohlížeče. V současné době používáme cookies na našich webových stránkách k následujícím účelům, které zajišťují jejich řádný provoz:
Pro účely přizpůsobení tvorby a průběžné optimalizace našich stránek využíváme Google Analytics, službu pro analýzu reklamy společnosti Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“). V této souvislosti jsou používány pseudonymizované uživatelské profily a cookies. Informace o používání těchto webových stránek, které vytvoří cookie, jako např.

- typ/verze prohlížeče
- používaný operační systém
- referenční adresa URL (předtím navštívená stránka)
- hostitelský název přistupujícího počítače (IP adresa)
- čas dotazu serveru

jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA. Tyto informace jsou využívány k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavení reportů o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu pro účely průzkumu trhu a pro přizpůsobení tvorby těchto internetových stránek. Tyto informace mohou být rovněž případně předávány třetí straně, pokud to vyžaduje zákon anebo je třetí strana zpracovává na základě pověření. V žádném případě není vaše IP adresa přiřazena k jiným údajům Google. IP adresy jsou anonymizovány, a tedy přiřazení není možné (IP maskování).

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v celém rozsahu.

Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat zjištěných pomocí cookies týkajících se vašeho používání těchto stránek (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk do prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Kromě doplňku instalovaného do prohlížeče můžete zabránit shromažďování údajů službou Google Analytics především na mobilních koncových zařízeních také kliknutím na tento odkaz. Tím je nastaven opt-out-cookie, který zabrání shromažďování vašich osobních údajů při příští návštěvě těchto webových stránek. Opt-out-Cookie, který platí pouze v tomto prohlížeči a jen pro naše webové stránky, je uložen ve vašem zařízení. Pokud chcete vymazat cookies v tomto prohlížeči, musíte znovu nastavit opt-out-cookies.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete v nápovědě Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Bezpečnost údajů
Při návštěvě webových stránek používáme rozšířený protokol SSL (Secure Socket Layer) vždy ve spojení s nejvyšším stupněm šifrování, který podporuje váš prohlížeč. Podle zobrazeného symbolu klíče, resp. zámku na stavové liště prohlížeče můžete zjistit, zda jsou naše jednotlivé internetové stránky zašifrované.

Kromě toho využíváme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše data proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, částečné nebo úplné ztrátě, zničení či neoprávněnému přístupu třetí strany. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

Aktualita a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je v současné době platné a odpovídá stavu z listopadu 2018.
Z důvodu dalšího vývoje našich webových stránek a nabídky může být nutné změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů kvůli změně zákonných, resp. úředních požadavků nebo na jejím základě. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů můžete kdykoli vyvolat a vytisknout.

Odpovědnost za shromažďování údajů
S dotazy, žádostmi o informace, stížnostmi či kritikou týkající se naší ochrany osobních údajů se můžete obrátit na následující místo:
KATEK Frickenhausen GmbH
Max-Planck-Str. 6-8
72636 Frickenhausen
Pověřenec pro ochranu osobních údajů/r

Správné zavádění ochrany osobních údajů u nás zajišťuje pověřenec pro ochranu osobních údajů. V případě požadavků týkajících se zpracování vašich osobních údajů, se můžete rovněž přímo spojit s následujícím pracovníkem/pracovnicí.
Paní Lausecker
KATEK Frickenhausen GmbH, Max-Planck-Str. 6-8, 72636 Frickenhausen
Email: datenschutz@bebro.de

Kontakt
S dotazy, žádostmi o informace, stížnostmi či kritikou týkající se naší ochrany osobních údajů se můžete obrátit na následující místo:
datenschutz@bebro.de

Dovolujeme si vás upozornit, že v souvislosti s ověřením vašeho dotazu se můžeme případně s vámi spojit jiným způsobem a k tomu účelu můžeme zpracovat vaše osobní údaje. Tím chceme zajistit, že se žádné informace nedostanou k nepovolným třetím osobám.

5. Právní účinnost vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, v níž je odkaz na tuto stránku uveden. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části dokumentu z hlediska obsahu a platnosti nedotčeny.


Vyloučení odpovědnosti beflex electronic GmbH

1. Obsah online nabídky
Autor nepřebírá odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Odpovědnost za škody uplatňované proti autorovi za hmotné nebo nehmotné škody způsobené použitím nebo nepoužitím uvedených informací, resp. použitím chybných nebo neúplných informací, je v zásadě vyloučena, pokud autor prokazatelně nezpůsobil škody úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit či smazat části stránek nebo celé stránky bez předchozího zvláštního upozornění anebo ukončit zcela či po určitou dobu jejich zveřejnění.

2. Odkazy a linky
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („linky“), které se nacházejí mimo oblast odpovědnosti autora, by bylo možné uplatnit odpovědnost pouze v případě, pokud by autor znal jejich obsah a pokud by bylo technicky možné a myslitelné, že by mohl zabránit použití protiprávního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku vložení odkazu na určité stránky nebyl na odkazovaných stránkách zjištěn žádný nezákonný obsah. Autor nemůže nijak ovlivnit aktuálnost a budoucí tvorbu, obsah a autorská práva na odkazovaných/propojených stránkách. Z toho důvodu tímto výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah na odkazovaných/propojených stránkách, který byl po vložení odkazu změněn. Toto prohlášení platí pro všechny linky a odkazy uvedené ve vlastní internetové nabídce a dále také pro veškerá sdělení v knihách hostů, diskuzních fórech a adresářích, které autor založil. Za nezákonný, chybný nebo neúplný obsah a především za škody, které vznikly použitím nebo nedodržením informací zveřejněných takovým způsobem, ručí výhradně poskytovatel stránek, na něž link odkazuje, a nikoli ten, kdo pouze odkazuje na příslušné zveřejněné stránky.

3. Autorské právo a právo k používání označení Autor usiluje o dodržování autorských práv k veškerým použitým obrázkům, zvukovým nahrávkám, videosekvencím a textům, jakož i o využívání vlastních obrázků, zvukových nahrávek, videosekvencí a textů anebo obrázků, zvukových nahrávek, videosekvencí a textů, které nejsou chráněny autorským právem. Na veškeré ochranné známky uváděné v internetové nabídce popř. na chráněné ochranné známky třetích stran se bez omezení vztahuje ustanovení příslušného platného zákona o ochranných známkách a vlastnické právo příslušného registrovaného vlastníka. Z pouhého uvedení však nelze dovozovat, že ochranná známka není chráněna právem třetí strany! Autorské právo ke zveřejněným objektům, které vytvořil autor, náleží výhradně autorovi stránek. Rozmnožování nebo používání takových obrázků, zvukových nahrávek, videosekvencí a textů v jiných elektronických či tiskových publikacích není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.

4. Prohlášení o ochraně osobních údajů Ochrana vašich osobních údajů je pro nás samozřejmostí. Dovolujeme si vás dále informovat, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje. Webové stránky www.beflex.de představují nabídku společnosti beflex electronic GmbH (dále jen „beflex“).

 

Osobní údaje jsou takové údaje, které v zásadě umožňují identifikaci vaší osoby. Přitom není důležité, zda identifikace může být provedena na základě jediné informace, což však představuje výjimečný případ. Čím více informací a údajů může být shromážděno, tím lépe může být příslušná osoba identifikována. Osobní údaje zahrnují především jméno, adresu, věk, e-mailovou adresu a telefonní číslo příslušné osoby.

Shromažďování, zpracování a ukládání osobních údajů
beflex shromažďuje, zpracovává a ukládá vaše osobní údaje pouze v případě, že to umožňují předpisy, anebo pokud jste s tím vyjádřili souhlas. Tyto údaje dostáváme dvěma způsoby: Buď jste nám tyto údaje sdělili sami, nebo jsme je získali prostřednictvím našich služeb.

Údaje, které jste nám sdělili
Zpravidla můžete využívat naše webové stránky, aniž byste nám museli přímo sdělit své osobní údaje. V případě některých služeb vyžadujeme od vás osobní údaje, abychom mohli příslušnou službu poskytnout rychle a snadno anebo abychom mohli takovou službu vůbec poskytnout.

Data, která obdržíme na základě vašeho využití našich služeb
Některé údaje získáváme automaticky z technických důvodů již při vaší návštěvě našich webových stránek. Tyto údaje jsou dočasně uloženy v tzv. souboru log. Následující informace jsou získávány bez vašeho přičinění a jsou uloženy až do automatického vymazání

- IP adresa přistupujícího počítače
- datum a čas přístupu
- název a URL vyvolávaného souboru
- webové stránky, z nichž se přístup uskutečnil (referenční adresa URL)
- použitý prohlížeč a popř. operační systém vašeho počítače

Uvedené údaje využíváme k následujícím účelům:
- zajištění snadného sestavení spojení s webovými stránkami
- zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
- vyhodnocení bezpečnosti systému a stability a
- využití k dalším administrativním účelům.

Právním podkladem pro zpracování dat je čl. 6, odst. 1, věta 1, písmeno f nařízení GDRP. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme získaná data ke zjišťování vaší totožnosti.

Poskytování údajů
V zásadě neposkytujeme vaše údaje třetí straně. Kromě toho přijímáme odpovídající opatření a provádíme pravidelné kontroly, jejichž účelem je zabránit třetí straně v přístupu nebo získání námi shromážděných údajů.

Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Údaje smějí být předány příjemcům ve státech mimo Evropskou Unii (v tzv. třetích státech) pouze v případě, že tito příjemci poskytnou odpovídající záruky dokládající zajištění přiměřené úrovně ochrany údajů. Vaše údaje nejsou předávány do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

Vaše práva
Samozřejmě si vyhrazujeme kontrolu nad veškerými osobními údaji, které jste nám poskytli při návštěvě našich webových stránek nebo na základě využití našich služeb. Podle platného zákona jsme povinni vás o této skutečnosti informovat. Uplatnění a plnění tohoto práva je pro vás bezplatné.

Právo na přístup k informacím
Máte právo si kdykoli vyžádat informace o svých osobních údajích, které jsou u nás uloženy.

Právo zrušit udělený souhlas
Máte právo kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním údajů, a to s budoucí účinností. V případě odvolání souhlasu okamžitě vymažeme příslušné údaje, pokud podle právního základu není k jejich dalšímu zpracování vyžadován souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování dat na základě uděleného souhlasu až do okamžiku jeho odvolání.

Právo na námitku
Pokud v rámci zvážení zájmů zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho převažujícího osobního zájmu, máte právo kdykoli z důvodů vyplývajících z vaší zvláštní situace proti takovému zpracování vznést námitku, a to s budoucí účinností. Jestliže uplatníte právo na námitku, ukončíme zpracovávání vašich osobních údajů. Další zpracování zůstává vyhrazeno, pokud můžeme prokázat závažné legitimní důvody zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, základními právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží uplatňování, vykonávání či obraně právních nároků.

V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímé reklamy, máte právo kdykoli podat námitku proti zpracovávání takových osobních údajů pro účely takové reklamy. Námitku můžete podat výše uvedeným způsobem.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo požadovat přenesení vašich dat od nás na jiné místo.

Právo na opravu, mazání nebo zpracování v omezeném rozsahu
Máte právo požádat o opravu, smazání nebo zpracovávání vašich dat v omezeném rozsahu.

Právo podat stížnost
Pokud máte k takové stížnosti důvod, máte právo si stěžovat na úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů, resp. u jiného příslušného úřadu. V případě uplatnění tohoto práva, jakož i dvou výše uvedených práv se laskavě obraťte na kontaktní osobu uvedenou na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Délka uložení
V zásadě jsou údaje vymazány, jakmile splní účel, k němuž byly shromažďovány. V jednotlivých případech je však třeba uvést podrobněji, kdy takový okamžik v konkrétním případě nastane. Jestliže nelze uvést přesný údaj, je tedy nutné alespoň stanovit kritéria, která uživateli usnadní určit čas smazání.

Automatizované rozhodování
Automatizované rozhodování na základě získaných osobních údajů se neprovádí.

Bezpečnost údajů
Při návštěvě webových stránek používáme rozšířený protokol SSL (Secure Socket Layer) vždy ve spojení s nejvyšším stupněm šifrování, který podporuje váš prohlížeč. Podle zobrazeného symbolu klíče, resp. zámku na stavové liště prohlížeče můžete zjistit, zda jsou naše jednotlivé internetové stránky zašifrované. Kromě toho využíváme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše data proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, částečné nebo úplné ztrátě, zničení či neoprávněnému přístupu třetí strany. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

Aktualita a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je v současné době platné a odpovídá stavu z května 2018. Z důvodu dalšího vývoje našich webových stránek a nabídky může být nutné změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů kvůli změně zákonných, resp. úředních požadavků nebo na jejím základě. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů můžete kdykoli vyvolat a vytisknout.

Odpovědnost za shromažďování údajů
S dotazy, žádostmi o informace, stížnostmi či kritikou týkající se naší ochrany osobních údajů se můžete obrátit na následující místo:
beflex electronic GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 72636 Frickenhausen

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správné zavádění ochrany osobních údajů u nás zajišťuje pověřenec pro ochranu osobních údajů. V případě požadavků týkajících se zpracování vašich osobních údajů, se můžete rovněž přímo spojit s následujícím pracovníkem/pracovnicí.
Paní Lausecker
bebro electronic GmbH, Max-Planck-Str. 6-8, 72636 Frickenhausen

Kontakt
S dotazy, žádostmi o informace, stížnostmi či kritikou týkající se naší ochrany osobních údajů se můžete obrátit na následující místo:
datenschutz@beflex.de

Dovolujeme si vás upozornit, že v souvislosti s ověřením vašeho dotazu se můžeme případně s vámi spojit jiným způsobem a k tomu účelu můžeme zpracovat vaše osobní údaje. Tím chceme zajistit, že se žádné informace nedostanou k nepovolným třetím osobám.

5. Právní účinnost vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, v níž je odkaz na tuto stránku uveden. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části dokumentu z hlediska obsahu a platnosti nedotčeny.

6. Google Analytics Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu analýzy webu od firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a umožňují analyzovat, jakým způsobem používáte internetové stránky. Informace získané pomocí cookie o tom, jakým způsobem tyto stránky používáte, jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Na těchto internetových stránkách byla aktivována anonymizace IP, a tedy je vaše IP adresa ze strany Google zpravidla v rámci členských států EU nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Pouze výjimečně je na server Google v USA přenášena celá IP adresa a tam zkracována. Na základě dohody s provozovatelem těchto webových stránek využívá Google tyto informace k vyhodnocení, jakým způsobem používáte webové stránky, k sestavení reportu o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek, které souvisejí s používáním webových stránek a internetu. IP adresa, kterou předá váš prohlížeč službě Google Analytics nebude spojena s jinými údaji společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v celém rozsahu. Předávání údajů o vašem způsobu používání webových stránek, které byly vytvořeny cookies (včetně vaší IP adresy) společnosti Google, jakož i zpracování těchto dat společností Google, můžete také zabránit pomocí pluginu, který si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče z následujícího odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Zaznamenávání osobních údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Tím je nastaven opt-out-cookie, který zabrání shromažďování vašich osobních údajů při příští návštěvě těchto webových stránek.
Deaktivování Google Analytics

Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. na www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme, že na těchto webových stránkách byla aplikace Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zaručeno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. maskování IP).

Zdroj: www.datenschutzbeauftragter-info.de

Kontakt

Máte ještě dotazy?

KATEK SE
Promenadeplatz 12
80333 München


P: +49 89 24881-4280
E: info@katek-group.com

 

Odvětví

Působí jako systémový partner EMS a dodavatel v nejrůznějších odvětvích.

Part of KATEK Group

Dobrá mezinárodní pozice. Dobré mezinárodní úspěchy.

Tisk a zprávy

Jediným kliknutím se dozvíte o novinkách a získáte přístup ke zprávám a informacím o akcích, které pořádáme.

› Více informací